10 sie 2012

Przygotowanie zawodowe młodocianych - zmiany w przepisach już od 01.09.2012

 

Od 01.09.2012 zacznie obowiązywać ustawa z 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), która wymusza zmianę rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Jakie konsekwencje z nią związane czekają pracodawców chcących zatrudnić młodocianych w ramach przygotowania zawodowego?
Podstawowe zmiany w ustawie o systemie oświaty:
a) klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
b) obudowa programowa kształcenia zawodowego – podstawa programowa
c) organizacja kształcenia zawodowego – ramowe plany nauczania
d) system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
e) kwalifikacyjne kursy zawodowe.


Niżej kilka ramowych założeń nowelizacji rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Zmiany w nazewnictwie:
W celu dostosowania nazewnictwa do zmienionego stanu prawnego (programy nauczania już od 2009 nie są dopuszczane do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ale przez dyrektora danej szkoły) wprowadzono podstawową zmianę w nazewnictwie zatrudnienia młodocianego w celu nauki zawodu. Dotychczas nic nie stało na przeszkodzie i każdy pracodawca, który w w/w celu zatrudniał młodocianego realizował „program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego). Od września pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu realizować będzie program nauczania dopuszczony do użytku w szkole.

Jako że z przepisów oświatowych na stałe znika tytuł wykwalifikowanego robotnika, dotychczas używane określenie „przyuczony robotnik” (tak, to nie żart – tak do tej pory nazywano młodocianych odbywających przyuczenie do zawodu) będzie zamienione na „przyuczony pracownik”. Powód? Oczywiście zachowanie spójności w przepisach rozporządzenia. Podobnie rzecz się ma z pojęciem „zawód zbliżony”, które od września zastąpione będzie określeniem „zawód pokrewny”.

Zmiany organizacyjne:
Brak dolnej granicy trwania nauki zawodu. Jest to dość istotna zmiana. Zauważcie, że w myśl przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia nauka zawodu trwa 24 do 36 miesięcy (nie krócej i nie dłużej). Od 01.09.2012 obowiązywać będzie jedynie maksymalny (czyli 36-miesięczny) okres trwania nauki zawodu.  

Dość istotne również jest doprecyzowanie zasad podejmowania nauki zawodu po przerwie u tego samego lub innego pracodawcy. I tak, na mocy nowych przepisów bezspornym będzie fakt zaliczania okresu nauki przed jej przerwaniem do czasu jej trwania po przerwie - o ile nie była ona dłuższa niż 12 miesięcy (bez względu na to, czy młodociany podjął naukę po przerwie u tego samego czy u innego pracodawcy).

Oprócz tego zostaną wprowadzone nowe zasady egzaminowania młodocianych po zakończeniu nauki zawodu. I tak, np. zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie będzie dotyczył jednej kwalifikacji (a nie jak do tej pory zakresu całego zawodu).

Co to znaczy? Otóż, przez kwalifikacje w zawodzie (w ujęciu stricte edukacyjnym) należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Wyjątkiem będą tzw. zawody jednokwalifikacyjne – w ich przypadku w dalszym ciągu egzamin będzie obejmował zakres całego zawodu.

Warto wiedzieć, że zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jedno-, dwu- i trzykwalifikacyjne. Klasyfikacja zawiera 95 zawodów jednokwalifikacyjnych: są to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej, zawody nauczane na poziomie technikum i szkoły policealnej, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia, minister do spraw zabezpieczenia społecznego, minister do spraw transportu, minister do spraw gospodarki morskiej.

Przykładowa lista zawodów jednokwalifikacyjnych:
 • Technik analityk (ale tylko taki, który zajmuje się przygotowaniem sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych)
 • Technik geodeta (wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz przetwarzanie danych pomiarowych)
 • Technik geolog (wykonywanie geologicznych prac terenowych laboratoryjnych i dokumentacyjnych)
 • Technik budownictwa (wykonywanie konstrukcji budowlanych)
 • Technik elektryk (montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (wykonywanie prac pomocniczych w obiekcie noclegowym)
 • Technik farmaceutyczny (sporządzanie, wytwarzanie kontrola, analiza i prowadzenie obrotu produktami dopuszczonymi na podstawie prawa)
 • Asystentka stomatologiczna / Higienistka stomatologiczna
 • Technik masażysta
 • Ratownik medyczny (wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i prowadzenie edukacji w tym zakresie)
 • Ortoptystka (wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie ortoptyki)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (ale tylko w obszarze: sporządzanie potraw i napojów)
 • Kucharz (ale tylko w obszarze: sporządzanie potraw i napojów)
 • Technik prac biurowych 
 • I tak dalej, i tak dalej. Po więcej zapraszam do pełnej treści podpisanego rozporządzenia.

Zapytacie po co zmiany w egzaminie zawodowym?
Cóż, teoretycznie celem zmian jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego w kontekście oczekiwań rynku pracy, a w szczególności ujednolicenie systemu egzaminacyjnego i otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego. Dodatkowo nowe zasady określone w rozporządzeniu dają większe szanse na potwierdzenie kwalifikacji przez osoby dorosłe, które wykonują swój zawód bez uprawnień - po zdaniu egzaminu zdobędą potwierdzenie kwalifikacji w formie pisemnej. 

Na ile jest to przydane na rynku pracy a na ile zbędne – sami sobie odpowiedzcie. Wszystko zależy… A czego mogą spodziewać się pracodawcy już od września 2012?

Od 01.09.2012 pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
 • w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (z zastrzeżeniem, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Okres przejściowy
Dofinansowanie kosztów kształcenia takiego pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 (zasada obowiązywać będzie w okresie przejściowym i obejmie swoim zasięgiem tych uczniów, którzy we wrześniu tego roku podejmą edukację w dwuletnich ZSZ i będą kontynuować ją na dotychczasowych zasadach).

Dofinansowanie jako pomoc de minimis
W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; oraz jeśli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie będzie przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Władz Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem (co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia).Jakie wynagrodzenie dla pracownika ucznia?

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi:
 • 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki,
 • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 2. roku nauki,
 • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 3. roku nauki.

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętna pensja w I kw. 2012 r. ukształtowała się na poziomie 3646,09 zł a zatem w okresie od 01.06.2012 r. do 31.08.2012 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:
 • 145,84 zł – w 1. roku nauki,
 • 182,30 zł  – w 2. roku nauki,
 • 218,77 zł – w 3. roku nauki.

1 komentarz :

 1. Z prognoz resortu pracy wynika, że nowelizacja z dn. 09.08.2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 980) pozytywnie wpłynie na rynek pracy ze względu na harmonizację regulacji rozp. z przepisami oświatowymi, co ma gwarantować zgodne z najnowszymi standardami oświatowymi przygotowanie zawodowe młodocianych. Wskutek tego mogą oni stać się bardziej pożądanymi na rynku pracy pracownikami. MPiPS twierdzi ponadto, że omawiana nowela może mieć wpływ na rozwój regionalny, co ma być spowodowane pozytywnym oddziaływaniem zmienionych przepisów na rynek pracy.

  OdpowiedzUsuń