18 mar 2015

Ile zwolnień lekarskich, gdy zatrudnia mnie 2 pracodawców?Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę w kilku zakładach pracy koniecznie musisz dostarczyć do każdego ze swoich pracodawców oryginał zwolnienia lekarskiego. 


Pamiętaj:
Posiadanie ubezpieczenia z dwóch lub więcej tytułów (np. z tytułu dwóch stosunków pracy) zobowiązuje Cię do uzyskania od lekarza odpowiedniej liczby zaświadczeń lekarskich i przekazania ich do pracodawców nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich wystawienia. 

Ważne:
Jeśli Twoim pracodawcą jest firma zatrudniająca nie więcej niż 20 osób (chodzi o liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia), to musi on Twoje zwolnienie lekarskie jeszcze przekazać do ZUS-u (w tym przypadku termin przekazania ZLA do pracodawcy nabiera innego wymiaru – należy to zrobić jak najszybciej, by pracodawca też miał możliwość przekazania dokumentu do właściwego płatnika świadczeń w odpowiednim terminie).

Uwaga:
Jeśli jesteś w ciąży, zadbaj o to, by na druku zwolnienia pojawił się odpowiedni kod – w przeciwnym razie nie będziesz mieć prawa do 100% wynagrodzenia / zasiłku za czas rzeczonej absencji.

Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z kodem literowym „B” lub odrębne zaświadczenie stwierdzające stan ciąży. 

Zgodnie z interpretacją ZUS jeśli przekażesz do pracodawcy zwolnienie lekarskie bez określonego kodu literowego B, ale dołączysz do niego odrębne zaświadczenie stwierdzające stan ciąży, będzie to podstawą do wypłacenia Ci 100% wynagrodzenia/ zasiłku. Jednakże jeśli w kolejnym okresie znów dostarczysz zwolnienie lekarskie bez oznaczonego literowego kodu i nie dostarczysz kolejny raz odrębnego zaświadczenia stwierdzającego stan ciąży, nie zdziw się, jeśli otrzymasz tylko 80% wynagrodzenia/ zasiłku za okres uwzględniony na w/w zwolnieniu lekarskim. Podstawa prawna:

a) Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159)
b) § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 229).