15 sty 2013

Już niedługo kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Jeszcze w I połowie 2013 roku czeka nas przygotowana już przez MPiPS kolejna nowelizacja Kodeksu pracy. Najprawdopodobniej doczekamy się kolejnej liberalizacji dotychczas obowiązujących przepisów. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada m.in. wydłużenie okresu rozliczeniowego i doprecyzowania pojęcia i sposobu rozliczania ruchomego czasu pracy... Przygotowywana przez MSiPS nowelizacja KP jest przedmiotem wielu ożywionych dyskusji - i, jak każda nowość, ma już swoich zwolenników, jak i oponentów. Co właściwie nie powinno nikogo przesadnie dziwić. Godnym za to uwagi jest fakt, że Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wystosowała do ministra pracy oficjalną notę z propozycjami kolejnych liberalizacji aktualnie obowiązujących regulacji... Jak do w/w propozycji odniesie się ministerstwo pracy, zobaczymy.


PLUSY
 • Większa swoboda w organizowaniu czasu pracy a co za tym idzie, większa elastyczność w prowadzeniu działalności (biznesu) a także wzrost efektywności w zarządzaniu personelem w dobie niestabilnych warunków rynkowych;
 • Ograniczenie skali masowych zwolnień pracowników w przejściowej sytuacji gwałtownego spadku popytu na produkty czy usługi firmy (ergo:  możliwość utrzymania właściwego/ pożądanego poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku - szczególnie w sektorach wyraźnie dotkniętych spowolnieniem gospodarczym).
Nie wszyscy pracodawcy jednak wyrażają zadowolenie z faktu wdrożenia w niedalekiej wszak już przyszłości kolejnych zmian w Kodeksie pracy. Wg pewnej grupy pracodawców propozycje zawarte w projekcie nowelizacji nie są odpowiedzią na wszystkie "gorące" potrzeby rynku pracy i co gorsza pojawiają się poniewczasie. 


JAKIE ZATEM POSTULATY POJAWIŁY SIĘ W LIŚCIE LEWIATANA DO MINISTRA PRACY?
 1. Umożliwienie pracodawcy zmniejszenia pracownikom wymiaru etatu (np. z pełnego na częściowy: 1/2, 1/3) bez konieczności dokonywania indywidualnych wypowiedzeń warunków pracy i płacy (jak to ma miejsce w chwili obecnej), lecz w oparciu o konstrukcję przewidzianą w art. 91 KP, przyjęcie tego rozwiązania jako nowego systemu organizacji pracy (dzielenie się pracą). 
 2. Poszerzenie katalogu prac dopuszczonych w niedziele i święta, ze względu na potrzeby biznesowe (np. świadczenie usług transgranicznych, dla korporacji międzynarodowych, świadczenie usług na rzecz podmiotów użyteczności publicznej, prowadzenie działalności sportowej, etc.) - art. 15110 KP.
 3. Uelastycznienie zasad rekompensowania pracy w dzień wolny - art. 1513 KP (zwiększenie swobody wyboru przez pracodawcę rekompensowania nadgodzin pracownikom: odbiór dnia wolnego w naturze, czy też wypłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych).
 4. Zmiana trybu wprowadzania przerywanego czasu pracy przez dopuszczenie regulaminu pracy, albo obwieszczenia oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia na poziomie 25% wynagrodzenia należnego, jak za przestój - art. 139 KP.
 5. Obniżenie stawek za pracę w godzinach nadliczbowych ze 100% do 50% oraz z 50% do 25% wynagrodzenia - art. 1511 KP. (Wg Lewiatana dodatki za nadgodziny są ustanowione na zbyt wysokim poziomie, wskutek czego pracodawcy są mniej konkurencyjni wobec firm zagranicznych, w szczególności MiSP). 
 6. Ustalenie oddawania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych w stosunku 1:1 - art., 1512 KP. 

CIEKAWOSTKA DOTYCZĄCA W/W PKT. 5 (DOT. OBNIŻENIA STAWEK ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH):
W wielu krajach pracę w godzinach nadliczbowych rekompensuje się niższymi stawkami wynagrodzeń w porównaniu do naszych regulacji prawnych:
 • Niemcy - 25% dni powszednie i 50% niedziele i święta; 
 • Francja - 25% pierwsza godzina i 50% każda następna; 
 • Włochy - 10% minimalna stawka, średnio 30%.

W/w  propozycje nowelizacji miałyby zastosowanie do wszystkich pracodawców, bez względu na ich wielkość i kondycję ekonomiczną. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by np. w firmach o stabilnej, dobrej sytuacji ekonomicznej wprowadzić korzystniejsze rozwiązania niż te, które przewiduje Kodeks pracy.

Warto też nadmienić, że nowe rozwiązania mają sprzyjać ustanawianiu regulacji wewnątrzzakładowych (włącznie z zawieraniem układów zbiorowych pracy, o co zabiegają związki zawodowe).


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz